Atmosafe analyseert risico’s van gevaarlijke toxische gassen

Toxische gassen in besloten ruimtes kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker ook in het havengebeuren. Wanneer werknemers containers, magazijnen of scheepsruimen betreden kunnen ze hoge risico's lopen, vaak zonder het te beseffen. "Atmosafe zet in op bewustmaking en beschermt mensen tegen de blootstelling aan chemische stoffen," zeggen Peter Boodts en Tom Bonneux, de zaakvoerders van het bedrijf. "De veiligheid van werknemers is bij ons een absolute topprioriteit."

De havenbedrijven zijn zich ondertussen bewust van de risico's. Ze zijn er veelal toe bereid om analyses van de luchtkwaliteit te laten uitvoeren en de nodige preventiemaatregelen uit te werken, zolang de logistieke flow niet verstoord wordt. Vaak leeft het idee dat het inschakelen van specialisten veel tijd en geld zal kosten.

Atmosafe heeft deze bezorgdheden meegenomen in het uitbouwen van zijn strategie. "Wij hebben ons sinds 2011 gepositioneerd op die nichemarkt. Met een luchtstaalanalyse die hooguyit 15 minuten in beslag neemt tegen een zeer voordelige prijs kunnen we de ondernemers overtuigen om met ons in zee te gaan," zegt Tom Bonneux. "Aan de hand van een volledige gasanalyse maken we een inventaris op van alle schadelijke stoffen die in de besloten ruimte aanwezig zijn. Wij zetten daartoe de scheikundige kennis in van onze mensen, allemaal extra opgeleide en gedreven masters in de chemie die uiteraard professionele analyse-apparatuur hanteren."

Bij de start ging het aanvankelijk vooral om scheepscontainers. Tijdens de productie van de meeste goederen worden vluchtige chemicaliën gebruikt als grondstof of als solvent. Na de fabricage wasemen die restdampen uit. In een gesloten container kunnen die gassen zich evenwel opstapelen tot gevaarlijke hoeveelheden. Het gaat dan ook vaak om neurotoxische of kankerverwekkende stoffen. "Gezondheidssschade wordt veelal pas later opgemerkt," zegt Peter Boodts. "De rechtstreekse gevolgen van blootstelling aan die stoffen wordt zelfs nog geregeld ontkend. Het doet een beetje denken aan de gevolgen die asbest ook nu nog veroorzaakt..."

Ook biologische en chemische processen als gevolg van rotting en oxidatie kunnen in containers giftige concentraties aan gassen veroorzaken. Daarnaast leveren bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte of lekkende ladingen ook vaak problemen op.

Atmosafe heeft zijn expertise voor containers ook overgedragen op de risico-analyse van toxische gassen in bulkschepen. Bulkgoederen zoals ertsen, meststoffen, granen, concentraten enz. worden gestort in grote ruimen die naderhand gedurende de hele zeereis gesloten blijven. Bij zeer hoge concentraties aan gassen kan daardoor zelfs explosiegevaar ontstaan. De specialisten van Atmosafe gaan bij ankomst van het schip aan de hand van een luchtstaalanalyse de risico's in de ruimen inventariseren en evalueren. Voor elke bulkgoederenstroom wordt twee keer per jaar een analyse uitgevoerd in de ruimen en de trappenhallen van het schip. Deze geeft een correcte en up to date inventaris weer van de risico's bij aanwezige gassen. Voor de werknemers het ruim effectief mogen betreden wordt een gasmeetprogramma uitgevoerd aan de hand van de risico-analyse. "Om 100% veiligheid te kunnen garanderen zullen onze specialisten naast het meetprogramma ook een last minute risk analyse uitvoeren," zegt Tom Bonneux.
Magazijnen

De laatste maanden heeft Atmosafe zich als gasdetectiespecialist ook in toenemende mate gediversifieerd in de richting van controles in magazijnen. Een degelijke risico-analyse zal meteen kunnen uitsluiten dat werknemers er blootgesteld worden aan schadelijke chemische stoffen boven vastgelegde grenswaarden. Het bedrijf zet daartoe mobiele semi-automatische labo's in die de klant zelf bedient. "Wij garanderen van onze kant een online support waarbij wij het juiste arbeidshygiënische advies geven. De mogeijkheden die het internet biedt zijn in dit opzicht eindeloos."

Degelijk preventiebeleid kan winstgevendheid versterken

Nogal wat ondernemers hebben zo hun bedenkingen bij een actief prventiebeleid. Ze vrezen met name dat het kostenplaatje door de inzet van de experten hoog zal oplopen. Bij Atmosafe proberen ze de klanten te overtuigen van het tegendeel. "De uitgespaarde kosten door de daling van het aantal incidenten zullen de factuur voor het preventiebeleid ongetwijfeld ruim compenseren," stellen Tom Bonneux en Peter Boodts. "Door een meer grondige analyse kan men meer risicofactoren uitsluiten waardoor een aantal nutteloze preventiekosten meteen vermeden worden. Op die manier draagt een degelijk preventiebeleid wel degelijk bij tot de versterking van de winstgevendheid van het bedrijf."