Een overname gaat niet zonder slag of stoot

KMO-cel

Atrius Advocaten in Herentals is een allround kantoor met een jarenlange praktijkervaring in KMO-begeleiding. Met een team van 10 advocaten, ieder met een eigen specialisatie, heeft het kantoor de nodige kennis in huis om zowel de belangen van de onderneming als die van de ondernemer optimaal te behartigen. Dit advocatenkantoor legt zich voornamelijk toe op drie grote praktijkgebieden: aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, bouwrecht en onroerend goed, en ondernemingsrecht. 

Meester Guido Wuyts: “Ons kantoor beschikt over een gespecialiseerde KMO-cel die aan KMO’s algemeen juridisch advies verleent, incasso (debiteurenbeheer) opvolgt en legal audits doet.”
Voor de invordering van onbetaalde betwiste facturen biedt Atrius een interessante formule voor KMO’s. Ongeacht het aantal invorderingen, kan een bedrijf de incasso-opvolging aan het advocatenkantoor toevertrouwen voor 150 euro/jaar. 
“We houden er een proactieve aanpak op na, staan onze cliënten met raad en daad bij en werken samen naar een oplossing toe. Eerder dan te procederen voor de rechtbank, is ons uitgangspunt dat we altijd eerst proberen om een minnelijke regeling te treffen. Zo vermijden we dure en langdurige procedures waarvan je niet weet waartoe ze zullen leiden”, zegt Meester Sofie Papen. 

Bedrijfsdvocaat aan huis

KMO’s hebben vaak nood aan juridisch eerstelijnsadvies en bijstand. Ook hieraan komt Atrius Advocaten tegemoet. “Concreet gaan wij elke maand een halve dag bij onze cliënt langs. We geven juridische inzichten tijdens in-company sessies, screenen en optimaliseren de belangrijkste bedrijfsdocumenten zoals statuten, verzekeringspolissen, personeelscontracten, algemene voorwaarden, enz…  Ook al heeft een bedrijf een bedrijfsjurist in dienst die zich voornamelijk over de kernactiviteiten van het bedrijf buigt, dan kunnen wij als extern juridisch adviseur aanvullende competenties en een helicopteroverzicht bieden”, zegt Mr. Wuyts.
In het kader van de KMO-portefeuille is Atrius Advocaten door VLAIO erkend als dienstverlener. Bedrijven kunnen op het advocatenkantoor een beroep doen voor strategisch advies b.v. bij splitsing of fusie om mogelijke scenario’s van aanpak uit te werken. 

Een bedrijf overnemen: hoe begin je eraan?

Bij de overname van een vennootschap kunnen ofwel de aandelen, ofwel bepaalde activa zoals het cliënteel, het bedrijfspand, het materiaal, … overgenomen worden. Dat maakt een belangrijk verschil. Atrius Advocaten heeft in overnames heel wat expertise verworven en kan zowel het bedrijf dat wenst overgenomen te worden als de overnemer adviseren. Telkens opnieuw is het maatwerk, want de omstandigheden en de voorwaarden zijn steeds anders: zit er een onroerend goed in of niet, zijn er geen stedebouwkundige overtredingen gebeurd en zijn de eventuele bodemsaneringsattesten beschikbaar, mag het personeel al op de hoogte zijn van de mogelijke verkoop van het bedrijf of niet, enz. 

Het advocatenteam is opgeleid om de financiële waardering van een onderneming mee te beoordelen en na te gaan of de boekhouding al dan niet in orde is, of er geen BTW-, RSZ- of belastingschulden zijn tot aan de datum van verkoop. Eén van de belangrijkste clausules in de overnameovereenkomst betreft de ‘verklaringen en waarborgen’. Hierin kunnen een groot aantal risico’s en onzekerheden uitgesloten of opgevangen worden. Mr. Sofie Papen: “Ondanks een grondige due dilligence en een waterdichte overnameovereenkomst, kan er na de datum van verkoop nog altijd ‘een lijk uit de kast vallen’ en dan moet de koper kunnen gaan recupereren bij de verkoper. Een bankgarantie of een waarborg door b.v. 6 maanden een gedeelte van de overnamesom op een gemeenschappelijke rekening te plaatsen, kan dergelijke moeilijke situaties opvangen.”

Bijstand aan het over te nemen bedrijf

Mr. Wuyts: “Bekeken vanuit het standpunt van de verkoper zorgen we ervoor dat de vennootschap ‘verkoopklaar’ wordt gemaakt. Samen met de accountant of de boekhouder scannen we de balansen en de jaarrekening. We gaan na of er geen ‘hangende zaken’ meer zijn die invloed hebben op de waardering van de onderneming. Ook het personeelsbestand wordt onder de loep genomen. Vaak werken we samen met overnamekantoren die partijen (koper-verkoper) aan elkaar matchen.” 

Atrius Advocaten bereidt het pre-due diligence dossier voor. Als een potentiële koper zich aanmeldt, kan dat dossier op heel korte termijn gefinaliseerd worden. Belangrijk is dat in de overdrachtovereenkomst de wil van beide partijen – verkoper en koper – duidelijk tot uiting komt zodat er achteraf geen interpretatienuances en discussies mogelijk zijn. “Onze ervaring leert dat het aan te raden is dat bij de verkoop de volledige overnamesom onmiddellijk door de koper wordt betaald, en dus niet in schijven. Met het bestaande management kan ook best een duidelijke afspraak gemaakt worden omtrent het al dan niet aanblijven in het bedrijf. Als je dat niet doet, geeft dit vaak aanleiding tot frictie omdat de nieuwe eigenaar/bedrijfsleiding vaak een andere visie heeft op de gang van zaken”, zegt Mr. Papen.

Bekeken vanuit het standpunt van de overnemer

Atrius Advocaten kan ook optreden voor de koper/overnemer. Mr. Femke Rombouts: “Als overnemer moet je je goed bewust zijn van de menselijke aspecten die bij een overname komen kijken en van het feit dat er ook heel wat arbeidsrechtelijke issues bij komen kijken. Vaak gaat een overname gepaard met heel wat sociale onrust. Wij begeleiden de overnemer bij de communicatie naar de werknemers toe en adviseren bij eventuele exit-procedures (bv. ingeval van langdurig zieken) zodanig dat het sociaal passief wordt geoptimaliseerd m.o.o. de overname.”