Financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Vandaag financiert een kwart van de Belgische familiale kmo’s zich ten belope van 78% of zelfs meer met eigen middelen.

Het aantal kmo’s dat geen beroep doet op bankleningen en financieringen is de voorbije 10 jaar opgelopen van 24% eind 2004 tot 35% einde 2014.

Bovenop het boekhoudkundig eigen vermogen (kapitaal & reserves) financieren familiale aandeelhouders hun onderneming in belangrijke mate met rekeningen-courant wat ook als risicokapitaal wordt beschouwd.

Het belang van bankkredieten als financieringsbron is evenwel onweerlegbaar, maar uw financiële instelling legt vandaag duidelijk strengere voorwaarden op voor het verlenen van kredieten aan uw onderneming.

Een “kredietmanager” zoals wij deze ter beschikking stellen bij Abeka is daarom geen overbodige luxe maar een pure noodzaak om regelmatig de financiële gezondheid en de kredietwaardigheid van uw kmo te peilen.

Hij bespreekt samen met u, in mensentaal en concreet, de evolutie van de belangrijkste financiële ratio’s (rendabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, terugbetalingscapaciteit,…) van uw bedrijf en bezorgt u een inzicht en vooral een onderbouwd advies voor de optimalisatie van deze, ook voor de buitenwereld, belangrijke parameters.

Bij een kredietbehoefte is het opportuun u te laten leiden, zo niet zeker het advies in te winnen van onze specialisten.

Investeer voldoende tijd in de voorbereiding, planning en structurering van uw financiering.

We onderzoeken met u welke interessante alternatieve financieringsbronnen en alternatieve waarborgen mogelijk zijn.

De voorbije jaren werden door de verschillende overheden tal van initiatieven genomen om u als bedrijfsleider te helpen, te ondersteunen en zo uw ondernemersappetijt te boosten.

Privé-investeerders willen steeds nadrukkelijker in bedrijven investeren via aandelenkapitaal of obligaties. Dit is een veelgebruikte financieringsvorm om een overname te realiseren – lees zeker het artikel “Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd” op blz 77. De vraag van kandidaat-investeerders overtreft vandaag het aanbod.

“Last but not least”, een goed voorbereid en uitgewerkt dossier biedt het kredietencomité van uw bank de nodige houvast om uw krediet vlot toe te kennen.

Ook nazicht door onze Abeka kredietmanager van uw bestaande kredietfaciliteiten bij uw bank levert meermaals een interessante bonus op.

Ons Abeka-advies aan u als ondernemer: Focus uzelf binnen uw bedrijf op wat u goed kan en graag doet, maar laat u adviseren in de domeinen die u als “niet uw comfortzone” omschrijft.

“Fiscaal en Financieel ontzorgen” van bedrijfsleiders en hun onderneming dat is onze “Comfort Zone”.

U kan onze kredietmanager contacteren via mail bruno@abeka.be of via telefoon op het nummer 03 366 59 50. (TM)