Dividenden aan 15%? Het kan!

Finance

Per 01 januari 2013 werd het tarief van de roerende voorheffing (RV) op uitgekeerde dividenden opgetrokken tot 25%. Op die manier kwam er een einde aan het tot dan toe bestaande gunsttarief van 15%. Maar de wetgever heeft niet stil gezeten. Ondertussen kunnen er weer dividenden worden uitgekeerd aan het verminderd tarief van 15%.

Om hiervan te kunnen genieten dient er voldaan te zijn aan een reeks voorwaarden. De meest relevante:

- De dividenduitkering heeft betrekking op aandelen gecreëerd vanaf 01 juli 2013 naar aanleiding van een oprichting of een kapitaalverhoging door een inbreng in geld (inbreng in natura of incorporatie van reserves zijn uitgesloten).

- Enkel kleine vennootschappen (op het moment van de kapitaalinbreng en niet op het moment van de dividenduitkering) komen in aanmerking voor deze maatregel.

- De kapitaalinbrenger dient onafgebroken volle eigenaar te blijven van de aandelen (een verkoop van aandelen of de schenking ervan met voorbehoud van vruchtgebruik maken een einde aan het gunstregime).

- Een minimumkapitaal van 18.550 euro dient volstort te zijn op datum van de dividenduitkering.

Het tarief van 15% is slechts van toepassing voor dividenden toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar volgend op het boekjaar van de kapitaalinbreng. Veronderstel een vennootschap waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2014, dan zal het dividend uitgekeerd in 2018 over het boekjaar 2017 het eerste zijn dat onderworpen is aan het tarief van 15%.

Thans werkt de Regering een nieuwe maatregel uit waarbij vennootschappen de mogelijkheid krijgen (een gedeelte van) hun winst op een aparte reserverekening te boeken mits onmiddellijke betaling van 10% vennootschapsbelasting. Na vijf jaar zou deze reserve kunnen worden uitgekeerd als dividend mits betaling van een extra 5% RV. Op die manier ontstaat een nieuwe mogelijkheid om dividenden uit te keren aan in totaal 15% taxatie, maar dan zonder dat er voldaan dient te zijn aan de hierboven opgesomde voorwaarden.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?