Gebruiksvoorwaarden

© 2012 kmo-insider. Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal
de exclusieve eigendom van dynamoo bvba gevestigd in Lier. Deze site en haar inhoud
worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan
om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud
gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen
aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging van een of meerdere elementen
van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming
van dynamoo bvba, behalve in de eventuele gevallen waarin zo'n toestemming niet wordt
vereist."

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Kmo-insider is onderworpen aan de opgesomde algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website www.kmo-insider.biz helpt u bij het zoeken naar informatie voor en door kmo's, bedrijven en ondernemers. Indien de website verwijst naar andere websites die informatie ter beschikking stellen, zijn de respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties van die bedrijven daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze website ontsluiten.
Alle informatie op de website (of op de websites van derden), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De op deze website vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een zakelijke manier gekozen met de enige bedoeling onze website-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Niettemin kunnen wij niet waarborgen dat de verstrekte informatie uitvoerig, nauwkeurig of up-to-date is. Het vermelden van bepaalde bedrijven of producten betekent geenszins dat deze van een voorkeursbehandeling genieten tegenover gelijkaardige bedrijven of producten waarvan de naam op de website niet te vinden is. Anderzijds bestaan er betalende formules op onze site, zodat bepaalde partners om een andere manier in beeld komen dan de basic user.

Gebruik van de website

De redactie van de website besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.kmo-insider.biz en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de redactie van de website niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. In het geval de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan dynamoo bvba hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de redactie van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@kmo-insider.biz . Klik voor verdere contactinformatie op "contacteer ons". dynamoo bvba spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website www.kmo-insider.biz volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. dynamoo bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. Alle hiervoor genoemde nadelen geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Dynamoo bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dynamoo bvba geeft u daarbij de volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om met u in contact te treden, u te identificeren, de door u gevraagde informatie te verstrekken of de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van kmo-insider. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de beheerder van de website. In de informatiemails zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren. Wanneer u zich registreert in onze community, deelt u ook gegevens met derden. Bepaalde criteria (zoals bedrijfsnaam etc.) zijn verplicht, gezien dynamoo bvba een correcte data wil meedelen, anderzijds zijn er velden die vrij zijn om wel of niet in te vullen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling(en).

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan kmo-insider uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doelstelling(en). U kunt u zich daartegen verzetten.De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en weergegeven in een bedrijvengids online.Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties of politiediensten, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. In het uitzonderlijke geval dat kmo-insider persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk op de website vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. U kunt u zich daartegen verzetten.U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens (met username en paswoord) en u kunt de juistheid ervan verifiëren.U hebt de mogelijkheid om onjuistheden of onnauwkeurigheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van kmo-insider worden verwijderd. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Dynamoo bvba treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld heeft. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Er worden wel via google analytics anonieme gegevens verzameld over het aantal keer dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij wordt echter het IP-adres niet genoteerd. Enkel de sessiegebonden cookies worden gebruikt. Zodra de bezoeker de site verlaat, worden deze cookies vernietigd. Telkens u een site bezoekt, wordt met behulp van een cookie informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor,...) verzameld. Die informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en laat in geen geval toe u te identificeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van bedrijven, overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De hyperlinks naar externe websites die deze website bevat, zijn informatief van aard. Dynamoo bvba controleert deze externe websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Dynamoo bvba beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen.

Dynamoo bvba kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze externe websites. De hyperlinks naar externe websites die deze website bevat, houden dan ook geen enkele bekrachtiging in van de (inhoud van die) externe websites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Dynamoo bvba aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Een link houdt niet noodzakelijk in dat dynamoo bvba en de bedrijven van de externe website(s) op de een of andere manier samenwerken of dat dynamoo bvba de informatie op de externe websites heeft goedgekeurd.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van dynamoo bvba en worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u teksten, afbeeldingen en andere items op de website, reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van de website verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dit recht geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Namen, tekens of logo's op deze website die geregistreerde handelsmerken zijn, mag u niet gebruiken.

Als de redactie van de website u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u dynamoo bvba tegen aanspraken van derden.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de kmo-insider bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Dynamoo bvba wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Dynamoo bvba mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat dynamoo bvba de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Toegankelijkheid

Wij proberen deze website volledig te laten voldoen aan de AnySurfer toegankelijkheidsrichtlijnen . Als u toch problemen ondervindt qua gebruiksvriendelijkheid, neem dan contact met ons op via info@kmo-insider.biz.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Algemeen contactpunt

Dynamoo bvba 
Lintsesteenweg 69 2500 Lier

Tel. 03 491 83 75 
Fax 03 458 62 05

info@kmoinsider.be

Vermeld steeds uw volledige naam, adres en telefoonnummer

Bekijk de socials