Leaderboard KMOinsider.jpg

Weldra aanvullend pensioen voor alle werknemers (VAPW)?

Personeel

Op de Ministerraad van 20 juli 2018 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor werknemers die nu geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever dit in de toekomst zelf in handen kunnen nemen. Niet alle sectoren of werkgevers voorzien momenteel in deze opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal (2e pijler pensioen).

Het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen Werknemer) maakt het mogelijk voor werknemers om zelf in te staan voor de opbouw van hun aanvullend pensioen, via hun werkgever.

VAPW: werknemer sluit zelf pensioenovereenkomst af

Het is de werknemer die een pensioenovereenkomst sluit met een pensioeninstelling naar keuze. Deze overeenkomst moet (onder andere) de pensioenleeftijd van de werknemer vermelden. Die mag niet lager ligger dan de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende pensioenleeftijd.  

Storting via werknemersbijdragen

De werknemer bepaalt zelf het bedrag dat hij per jaar aan bijdragen wil laten storten. Er is geen verplichte minimumbijdrage, maar de werknemer kan op jaarbasis wel maximaal 3% van zijn referentieloon storten. Indien hij via zijn werkgever al (beperkte) aanvullende pensioenrechten opbouwt, moet daarmee rekening worden gehouden om de nog te storten bijdrage te bepalen.

Financiering via inhouding op nettoloon

De bijdrage van de werknemer voor zijn aanvullend pensioen wordt ingehouden op zijn nettoloon en wordt door de werkgever gestort aan de gekozen pensioeninstelling.  De werknemer moet zijn werkgever daarom minstens 2 maanden op voorhand laten weten hoeveel hij wil storten en volgens welke periodiciteit de inhoudingen moeten gebeuren. Ook eventuele wijzigingen aan het in te houden bedrag moeten tijdig gemeld worden aan de werkgever. Zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigen uiteraard ook de stortingen voor het aanvullend pensioen. 

Fiscaal voordeel werknemer?

Werknemers die op deze manier een aanvullend pensioen opbouwen, kunnen genieten van een belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Deze belastingvermindering bedraagt 30% van de in het inkomstenjaar werkelijk betaalde bijdragen. Het gaat dus om een vermindering van de verschuldigde belasting. Dit geldt op voorwaarde dat de werknemer niet meer bijdragen heeft betaald dan toegelaten op basis van de hierboven beschreven berekeningswijze. De uitbreiding van de belastingvermindering tot het VAPW geldt vanaf het aanslagjaar 2020, dus voor alle bijdragen die betaald worden vanaf 1 januari 2019.

Datum inwerkingtreding VAPW?

Deze bespreking is gebaseerd op een wetsontwerp. Indien deze wet effectief goedgekeurd wordt, is de inwerkingtreding voorzien voor 3 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Bron: https://www.acerta.be/socialprofit/nieuws/invoering-vrij-aanvullend-pensioen-voor-werknemersvapw

Banner_SDW.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven