Nieuwe algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Logistiek

De verantwoordelijkheid van de wegvervoerder wordt – globaal gezien – geregeld door de bepalingen van het CMR-verdrag. Echter niet alles werd/wordt door het Verdrag geregeld en soms waren er tegenstrijdigheden tussen Verdrag en (factuur)voorwaarden. In december 2017 hebben de drie transportbonden (FEBETRA, TLV en UPTR) hun nieuwe Algemene Voorwaarden voorgesteld. Deze herziening was nodig om een aantal leemtes weg te werken.

Het is in het kader van deze column niet de bedoeling om de nieuwe voorwaarden volledig te bespreken, maar misschien is het nuttig enkele elementen kort aan te halen.

1) Daar waar in het verleden in de rechtspraak principieel werd aanvaard dat schade aan andere goederen dan de vervoerde goederen (bv. bij contaminatieschade) ook onder de beperkte schadevergoeding van art. 23.3 CMR viel, verliet het Hof van Cassatie deze zienswijze enkele jaren geleden. Dit zorgde voor onrust in transport- en verzekeringsmiddens.

Via de nieuwe Algemene Voorwaarden wordt er thans contractueel bedongen dat de ‘CMR-beperking’ ook geldt voor schade aan andere dan vervoerde goederen.

Hoe dan ook blijft het van belang dit aspect met uw BA-verzekeraar te bespreken, temeer dat de beschadigde goederen van een derde partij kunnen zijn.

2) Doorgaans bevatten factuurvoorwaarden een bevoegdheidsbeding, waarbij de gedaagde partij (enkel) in België kan gedagvaard worden. Die exclusieve bevoegdheid is echter in strijd met de dwingendrechtelijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

De nieuwe Algemene Voorwaarden voorzien thans in een tekst die wel in overeenstemming is met het Verdrag en u toelaten in België te procederen.

Hoewel zeker niet alle mogelijke problemen via deze Algemene Voorwaarden zullen worden opgelost en er nog steeds discussie zal zijn over een aantal elementen, begrippen, etc., kunnen een aantal conflicten in de toekomst alvast vermeden worden.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?