Haven en verkeer

Logistiek

In dit nummer dat speciaal gewijd is aan 'Haven en Transport' is het nuttig even in te gaan op de specificiteit van het verkeer op private haventerminals.

Op haventerminals is het steeds een drukte van jewelste. Het is dan ook van belang dat, enerzijds, het verkeer er op een goede manier georganiseerd wordt en, anderzijds, de (beperking/afwijzing van) aansprakelijkheden duidelijk geregeld wordt.

Het Wegverkeersreglement is niet van toepassing op private havenconcessies. De reden hiervoor dient gezocht te worden in het feit dat deze concessies een bijzondere bestemming hebben, vanwege de intensieve behandeling van goederen en containers en dit met zeer specifieke machines (straddlecarriers, ...).
Om de verschillende actoren (havenwerktuigen en andere voertuigen) aan te manen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, stellen terminaluitbaters bij voorkeur regels op, meer bepaald een 'kaaireglement'. Iedereen die deze terreinen betreedt, dient zich te gedragen naar dergelijk kaaireglement.

Vaak bevat een kaaireglement eveneens een afwijzing van diverse contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden. Degene die zich op een dergelijk exoneratiebeding beroept, zal wel het bestaan en de (stilzwijgende) aanvaarding ervan moeten kunnen bewijzen. Om hieraan te voldoen, moet diegene tegen wie het exoneratiebeding wordt ingeroepen (a) er kennis van genomen hebben of er redelijkerwijze van hebben kunnen nemen, (b) voordat het contract tot stand is gekomen en waarbij (c) de aanvaarding moet blijken uit bepaalde elementen, zoals de afwezigheid van enig protest ertegen.

Recent oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen nog dat het een 'algemene bekendheid' is dat dergelijke exoneratieborden terug te vinden zijn aan de ingang van de meeste haventerminals in de Antwerpse haven. Wanneer havenarbeiders en/of vrachtvervoerders op regelmatige basis die terminals aandoen zonder dat zij protest uiten omtrent de inhoud ervan, wordt er inderdaad vanuit gegaan dat zij de inhoud van die exoneratieborden stilzwijgend aanvaard hebben.

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?